கம்போடியாவில் அங்கோர் தமிழ் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் திருவள்ளுவர் சிலை. காணொளி: மோனலிசா

  • 17 Dec 2022
  • 62 views

கம்போடியாவில் அங்கோர் தமிழ் சங்கத்தின் ஏற்பாட்டில் திருவள்ளுவர் சிலை. காணொளி: மோனலிசா