முரசு கொட்டும் தெருக்கூத்து (பாகம் 3-தேசிய ஒருங்கிணைப்பு)

  • 31 Jan 2021
  • 189 views

தமிழ் முர­சில் அச்சு வடி­வில் தெரி­விக்­கும் செய்­தி­க­ளைத் தெருக்­கூத்து வழி­யா­க­வும் கொண்டு போய்ச் சேர்க்­க முடியும் என்­பதே இந்த தொடரின் நோக்கம். தெருக்கூத்தின் அம்சங்களைத் தழுவி, நவீன சற்றே மாறுபட்ட பாணியில் வருகிறது இத்தொடர்.