தேசிய தின அணிவகுப்பு 2022: கடற்படையைச் சேர்ந்த முக்குளிப்பாளர்களின் 'ஹெலொகாஸ்ட்' அங்கம்

  • 26 Jul 2022
  • 230 views

தேசிய தின அணிவகுப்பின்போது கடற்படையைச் சேர்ந்த முக்குளிப்பாளர்கள் சினூக் ஹெலிகாப்டரிலிருந்து பாயும் 'ஹெலொகாஸ்ட்' அங்கம்