ஒரு நிமிடச் செய்தி (21/07/2021)

  • 21 Jul 2021
  • 296 views

நாளை முதல் நடப்புக்கு வரும் இரண்டாம் கட்ட (உயர்த்தப்பட்ட விழிப்புநிலை) கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கை குறித்த ஒரு நிமிடச் செய்தி.